Etisk kodeks

Bolbrogymnasternes etiske kodeks

Godkendt af bestyrelsen juni 2013.Kodekset er inspireret af Etisk Kodeks for dansk konkurrenceidræt – Team Danmark og DIF 2006/2010

Indhold

Kodekset indeholder følgende:

1: Foreningens formål

2: Formål med det etiske kodeks

3: Etiske normer for udøvere

4: Etiske normer for trænere

5: Etiske normer for ledere og ansatte

 

1. Foreningens Formål

Foreningens formål er at dyrke Gymnastik og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.

Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. Foreningen vil også udbrede kendskabet til spring/rytme gymnastikken.

 

2. Formål med det etiske kodeks

Kodekset har til formal at angive et sæt af retningslinjer for foreningens udøvere, frivillige, instruktører samt andre tilknyttede. Enhver til foreningen knyttet er underlagt dette kodeks og har med sit engagement i foreningen accepteret at følge kodekset.

Ligeledes er formålet med kodekset at gøre opmærksom på at voksne konkurrenceudøvere, trænere, ledere og forældre skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller.

Det er intentionen at alle til foreningen knyttede skal være bekendt med og i besiddelse af dette kodeks.

En til foreningen knyttet person kan jf. foreningens vedtægter ekskluderes i tilfælde af bevidste handlinger som strider mod kodeksets retningslinjer.

 

3. Etiske normer for udøvere

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner udøvere, der søger idrættens positive værdier.

 1. Gør altid dit bedste!
 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag!
 3. Overhold idrættens regler og normerne for fair play!
 4. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici!
 5. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 6. Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 7. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig!
 8. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer!
 9. Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 10. Undgå intim kontakt med din træner!
 11. Undgå kommunikation af privat karakter med din træner. Dette gælder såvel ved personlig kontakt som på sms, internetmedier eller lignende.
 12. Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere
 13. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om holdkammerater, konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller ledere
 14. Opfør dig overfor andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig overfor dig

 

4. Etiske normer for trænere

Den gode træner udvikler hele udøvere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Den gode træner er en menneskeudvikler. Ligesom gode udøvere har også gode trænere talent. I en god træner-/udøverrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt.

Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de udøvere og hold, han eller hun har ansvaret for. Heri ligger der stor magt. Den uansvarlige træner udnytter en sådan magt på tværs af udøvernes interesser. Den kyniske træner ser udøvere som middel i sin egen karriere og behandler udøvere som underordnede midler til at nå egne mål.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner.

 1. Behandl alle udøvere individuelt og på udøverens præmisser!
 2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!
 3. Overhold idrættens regler og normer for fair play!
 4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 5. Inddrag udøverne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret for sin opførsel og idrætslige udvikling!
 6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!
 7. Giv konstruktiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov og alder. Undgå overdreven negativ kritik!
 8. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!
 9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!
 10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!
 11. Anerkend udøverens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere!
 12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 13. Vær altid opmærksom på den magt, du har som træner, og undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!
 14. Undgå kommunikation af privat karakter med udøvere. Dette gælder såvel ved personlig kontakt som på sms, internetmedier eller lignende.
 15. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence!
 16. Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 17. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv modstander af brug af alkohol og tobak i idrætslig sammenhæng!
 18. Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering! Tilskynd til at udøverne gør det samme.
 19. Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af udøvernes og/eller idrættens interesser!
 20. Skab mulighed for og motivér udøveren til at udvikle sit individuelle talent!
 21. Prioritér indsats efter evne over resultat
 22. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser.

 

5. Etiske normer for ledere og ansatte

Foreningens ledere og ansatte tilrettelægger en åben, retfærdig og økonomisk ansvarlig idræt med et tydeligt og godt regelværk. Gode ledere og ansatte viser ansvar ved at opbygge en inkluderende idræt med vægten lagt på demokrati, der tjener fællesskabet.

Ledere og ansatte har også positioner, som kan misbruges. I nogle tilfælde tager egeninteressen over i forhold til fællesinteressen.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode leder og ansatte:

 1. Værn om organisationens legitimitet og dens åbenhed og demokratiske værdier!
 2. Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele foreningen!
 3. Behandl alle idrættens aktører som ligeværdige – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 4. Inddrag udøverne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet til deres idræt
 5. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for idrætten!
 6. Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med foreningens regler og procedurer!
 7. Vær opmærksom på og tag dit retlige ansvar alvorligt!
 8. Administrer idrætten efter økonomisk holdbare principper!
 9. Udnyt aldrig din virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af foreningens interesser!
 10. Udøveren deltager for sin fornøjelses og ikke for belønningens skyld. Overdriv derfor ikke brugen af præmier!
 11. Gå forrest med positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer!
 12. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser!
 13. Undgår enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!