Vedtægter

Vedtægter for Bolbrogymnasterne

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Bolbrogymnasterne der har hjemsted i Odense Kommune,(Navnet på foreningen kan ændres af en enig bestyrelse) er stiftet den 19/9 2006.

Foreningen er tilsluttet (specialforbund/unioner) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser, såfremt disse ikke strider mod foreningens vedtægter. Er dette tilfældet gælder foreningens vedtægter forud for DIFs love

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke gymnastik og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.

Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. Foreningen vil også udbrede kendskabet til TeamGym gymnastikken. Foreningen vil endvidere give introduktion til vandgymnastik.

 

§ 3 Medlemsskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 0 år Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Indmeldelsen er bindende for mindst 3 mdr. Dog er der en prøve tid på 14 dage.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

 

§ 6 Kontingent

Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, ud fra det årlige budget.

 

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem eller instruktør kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres først på kommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt. En generalforsamlingsafgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret

Medlemmer, instruktører og æresmedlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Forældre til medlemmer under 15 år som ikke selv har stemmeret via eget medlemskab, kan stemme på egne børns vegne, dog kun med 1 stemme. Såfremt 1 medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette foretages.

Valgbarhed

Valgbare til bestyrelsen er enhver som opfylder kravene for stemmeret samt passive medlemmer.

Øvrigt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Forslag der ønsket behandlet skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

Dagsorden, revideret regnskab, ændringsforslag samt bestyrelsens beretning fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Endeligt regnskab kan fås før generalforsamlingen ved henvendelse til bestyrelsen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10 Dagsorden

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 5 Behandling af indkomne forslag 6 Valg af formand – valg i lige år 7 Valg af kasserer – valg i ulige år 8 Valg af sekretær – valg i ulige år 9 Valg af 2 bestyrelses medlemmer – 1 valg i ulige år – 1 valg i lige år 10 Valg af 2 suppleanter – valg hvert år 11 Valg af revisor – valg hvert år 12 Evt.

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m. m

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer (herunder æresmedlemmer) der er fyldt 14 år og har stemmeret – jf. §9

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav om indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m. m gælder de samme bestemmelser som for de ordinære generalforsamlinger.

 

§ 13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtager beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af formand en kasserer en sekretær og yderligere 2 medlemmer. Man vælges for 2 år af gange på den ordinære generalforsamling. Formand og 1 bestyrelses medlem er på valg de lige år, medens kassereren, sekretæren og 1 medlem er på valg ulige år.

Ligeledes vælges hvert år to suppleanter (en første- og en andensuppleant). Suppleanterne træder ind i bestyrelse i det tilfælde, at et andet medlem træder ud. Bestyrelsen afgør hvilken post suppleanten indtager, men suppleanten er uanset på valg ved følgende ordinære generalforsamling.

 

§ 14 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved Økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves dog underskrift af formanden og kasserer i foreningen.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 20.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 28/2 afgive driftsregnskab for det foregående år og status på 31 december til revisoren. Driftsregnskabet og status uddeles og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal vær forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskab kan rekvireres ved bestyrelsen inden generalforsamlingen

 

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen et revisions firma. Revisoren skal hvert år inden marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen er besluttet ved opløsning af foreningen skal formue tilgå til ungdomsarbejdet indenfor gymnastikken, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

 

Revideret d. 03.03.17 /LT