Generalforsamling 1. maj 2014

Referat af seneste generalforsamling i Bolbrogymnasterne – 1. maj 2014

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

 

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Lisette Gustavsen blev valgt til dirigent.

Christina Nielsen blev valgt til referent.

 

Ad. 2: Bestyrelsens beretning for 2013.

Formand Lars Thygesen aflagde bestyrelsens beretning for året 2013.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

 

Ad.3: Foreningens regnskab for 2013

Foreningens kasserer Bettina Andersen gennemgik det uddelte regnskab for 2013.

Helt generelt kan det siges, at 2013 har været et godt år for foreningen.

Efterfølgende godkendte generalforsamlingen regnskabet.

 

Ad. 4: Budgetforslag for 2014

Bettina Andersen præsenterede bestyrelsens forslag til budget for 2014. Efter præsenstationen og en kort diskussion godkendte generalforsamlingen budgettet.

 

Ad. 5: Indkomne forslag

På baggrund af korrespondance med Odense Kommune fremlagde bestyrelsen flg. forslag til vedtægtsændringer for Bolbrogymnasterne, da kommunen ikke umiddelbart har kunnet godkende foreningens vedtægter fra forrige generalforsamling:

Kommunen kommenterer at DIF’s love ikke må gå forud for foreningens. Dette tages til efterretning. Bestyrelsens forslag til tilføjelse i slutningen af § 1: ”[……] såfremt disse ikke strider mod foreningens vedtægter. Er dette tilfældet gælder foreningens vedtægter forud for DIF’s love.”
Bestyrelsen er enig i Kommunens kommentar vedr. sætningen om offentliggørelse af generalforsamling. Denne sætning fjernes fra vedtægterne, som det blev vedtaget af generalforsamlingen i 2012. Det er en forglemmelse at denne ikke er taget ud.
Generalforsamling godkendte begge ændringsforslag, og vil anmode Charlotte Dickmeiss om at ordne det praktiske vedr. hjemmesiden i denne forbindelse.

 

Ad. 6: Valg af formand

Lars Thygesen blev genvalgt som formand.

 

Ad. 7: Valg af bestyrelsesmedlem

Martin Mechali blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.

 

Ad. 8: Valg af suppleanter

Bettina Andersen og Karen Nielsen blev genvalgt som suppleanter.

 

Ad. 9: Valg af revisor

RSM Plus blev genvalgt som revisor for foreningen.

 

Ad. 10: Eventuelt

Næste skoleår vil foreningens gymnaster med den nye skolereform få en noget længere skoledag, hvilket kan få indvirkning på mulige træningstider. Foreningen er opmærksom herpå, men kan ikke få ret meget information herom af kommunen, da de enkelte skoler planlægger individuelt. Uanset hvad, så har foreningen ikke mulighed for at forlænge træningstiderne i springcentret i den anden ende.

Intet yderligere.

Formanden takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.00.