Generalforsamling 12. maj 2015

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – 12. maj 2015

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

 

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Jens Jermiin Rasmussen blev valgt til dirigent.

Christina Nielsen blev valgt til referent.

 

Ad. 2: Bestyrelsens beretning for 2014.

Formand Lars Thygesen aflagde bestyrelsens beretning for året 2014.

Han sluttede af med at takke de bestyrelsesmedlemmer, der stopper.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

Ad. 3: Foreningens regnskab for 2014.

Foreningens kasserer Bettina Knudsen gennemgik det uddelte regnskab for 2014.

Foreningens regnskab ser fortsat fornuftigt ud.

Efterfølgende godkendte generalforsamlingen regnskabet.

Ad. 4: Budgetforslag for 2015.

Bettina Knudsen præsenterede bestyrelsens forslag til budget for 2015. Efter præsenstationen og en kort diskussion, godkendte generalforsamlingen budgettet. En deltager på generalforsamlingen foreslog, at man søger fonde til finansiering af nye gymnastikredskaber. Bestyrelsen har været og er fortsat opmærksom på denne mulighed.

Ad. 5: Forslag til vedtægtsændringer

Formand Lars Thygesen oplyste, at der ikke var indkommet forslagt til vedtægtsændringer.

Ad. 6: Valg af kasserer

Bettina Knudsen blev genvalgt som kasserer

Ad. 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Ulla Nissen og Berit Nielsen, som ikke modtager genvalg.

Martin Mechali fremlagde bestyrelsens fortolkning af vedtægterne vedr. valg til bestyrelsen, idet formuleringen i vedtægterne er åbne for fortolkning:

  • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  • Hvert aktive gymnast i foreningen udløser 1 stemme.

Valg af en sekretær for 2 år: Christina Nielsen blev valgt.

Valg af menigt medlem for 2 år: Jens Jermiin Rasmussen blev valgt.

Ad. 8: Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg er Betina Andersen og Karen Nielsen, hvor Karen Nielsen modtager genvalg.

Ud over Karen Nielsen meldte to kandidater sig:

Claus Thorsen og Réné Jespersen

Claus Thorsen trak dog efterfølgende sit kandidatur, så valgt blev Karen Nielsen og Réné Jespersen.

Ad. 9: Valg af revisor.

RSM Plus blev genvalgt som revisor for foreningen.

Ad. 10: Eventuelt.

Helle S. Jensen efterlyste historier om sæsonens flotte resultater på foreningens hjemmeside og meldte sig til at skrive disse.

Martin Mecháli fortalte, at en ny hjemmeside er under udarbejdelse og næsten færdig.

Da det er enkelt at flytte tekst fra den gamle hjemmeside til den nye, vil bestyrelsen gerne tage imod Helles tilbud om at skrive en tekst.

Samtidig planlægger bestyrelsen en arbejdsdag med Casper Fisker, der står for den nye hjemmeside, således at denne kan søsættes.

Helle S. Jensen spurgte også, om det vil frigive mere hal-tid til Bolbrogymnasterne, når Bellingegymnasterne får deres nye hal.

Betina Knudsen kunne oplyse, at det ikke er tilfældet, da Bellingegymnasterne beholder alle deres tider i OIH.

Helle spurgte, om der forsat er planer om, at Bolbrogymnasterne får vores eget springcenter. Hertil svarede formand Lars Thygesen, at det er der, men at det er et økonomisk spørgsmål.

Intet yderligere.

Formanden takkede for god ro og orden.