Generalforsamling 28. april 2016

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – 28. april 2016

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

 

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Dirigent: Lauge Vestergaard
Referent: Marianne Boserup

 

Ad. 2: Bestyrelsens beretning for 2015.

Formand Lars Tygesen fremlagde bestyrelsens beretning for året 2015, som blev godkendt uden indvendinger.

 

Ad. 3: Arbejdsgange i bestyrelsen – instruktørudvikling

Orientering fra Martin Mecali – om bekymringerne ved at der nu er gang i at der skal være mikrokonkurrencehold hos OGF og tanker omkring kvalitetsforbedring af vores trænere
motiveret af konkurrerende foreninger ….
1) uddelegering af ansvar
2) instruktørudvikling – rolle som instruktør, coaching, lederskab,,,,
3) markedsføring så rekruttering af instruktører skal sættes i fokus
4) øget forældrekontakt, så det ikke pålægges den enkelte instruktør at stå for det.

Spørgsmål efter fremlæggelsen
1) Vi skal vel sørge for egne instruktør rekruttering?
2)der kunne måske laves et sponsorudvalg?
3) hvor mange af vores gymnaster er nu instruktører…
4)er der gjort tanker om at lave intern supervision – mht. instruktørudvikling /coaching på tværs af hold og på tværs af rutinen
5) er der fokus på skadesforebyggende indsatser i klubben, det kunne være relevant
6) snak om bordet mht. hvor mange skader der er blandt gymnaster og hvilke krav der stilles til deres fysik og psykiske formåen,  er der noget i reglementet der skal kommenteres for  à Nej men de skader der er mht. gymnasternes rygge skal der måske sættes fokus på.
Ad. 4: Foreningens regnskab for 2015.

Foreningens kasserer Bettina Knudsen gennemgik det uddelte regnskab for 2015.

Efterfølgende godkendte generalforsamlingen regnskabet.

Rikke Nees vil gerne se på muligheden for at ændre fra statsautoriseret revisor til privat så de 10.000kr kunne spares.

 

Ad. 5: Budgetforslag for 2016.

Bettina Knudsen præsenterede bestyrelsens forslag til budget for 2016

Generalfrosamlingen godkendte budgettet.

Der er på de sidste to stævner der er afholdt (2016) tjent 100.000 kr.
Ad. 6: Forslag til vedtægtsændringer

Formand Lars Thygesen oplyste, at der ikke var indkommet forslagt til vedtægtsændringer.

 

Ad. 7: Valg af formand

På valg er Lars Tygesen, som modtager genvalg.
Modkandidat til formandsposten: Christina Nielsen,  pt. medlem af bestyrelsen, mor til tre gymnaster mikro, mini og junior. Christina efterspørger en formand, der deltager i konkurrencer rundt om i landet og derfor kan et kampvalg under alle omstændigheder stille  større forventninger til posten efter valget.

9 til Christina
20 til Lars
2 blanke

Lars valgt til en ny periode.

Ad. 8: Valg af bestyrelsesmedlem

På valg er Martin Mechali, som modtager genvalg.
Martin genvalgt
Ad. 9: Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg er Rene Jespersen og Karen Nielsen, som begge modtager genvalg.
Begge genvalgt

Ad. 10: Valg af revisor.

RSM plus er det revisorfirma som er blevet brugt og aftalen er fast på de 10.000 kr
Måske kunne man spørge om et sponsorat fremadrettet? Eller se tidligere kommentar til regnskabet mht. ny revisor.

Ad. 11: Eventuelt.

– Der er en del klubber der vil i gang med teamgym fra de lokale foreninger (Munkebjerg og OGF)
Der er ingen aftale med OGF med hensyn til de nye tiltag, men der er begrænsning på hvor mange gymnaster der er så et nyt hold à ændre på et andet.

– Tage fat i en mediestrategi så Bolbrogymnasterne bliver meget synligere, så der kommer meget mere publicity omkring klubben.

– Hjemmesiden skal være et aktiv og ikke indeholde 1.år gamle nyheder – En ny hjemmeside har været under udarbejdelse længe men nu ser det ud til at trods diverse udfordringer som nu ser ud til at være klaret – så vil hjemmesiden  være oppe at køre inden 10.maj.

– Ekstra træningstider til de gymnaster der måske skal rekrutteres

– Promovering af de frivillige, som kan være en mulighed mht. sponsortryk så alle kan se hvem det er der. T-shirts med logo og funktion  og så vil det måske også være muligt at blive mere synlig i billedet.

Intet yderligere.

Formanden takkede for god ro og orden.