Generalforsamling 2. maj 2017

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – 2. maj 2017

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

 

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Lauge valgt til dirigent, Katja Kok referent.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning for 2016.

Formanden fremlagde beretningen, af overskrifter kan nævnes: Lidt om sæsonen og siden sidst, foreningens hold og placeringer til DM, NM i Odense og placeringer. Bolbro Gymnasterne havde 10 års jubilæum, det blev fejret med nuværende og gamle gymnaster.

Sommergymnastik og gymnastikskole afholdt og vil blive afholdt  igen i år.

 

Ad. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2016.

Foreningens kasserer Bettina Knudsen gennemgik det uddelte regnskab for 2016.

Efterfølgende godkendte generalforsamlingen regnskabet.

Bestyrelsen beder om direkte henvendelse ved evt. sponsorater

 

Ad. 4. Budgetforslag for 2017.

Bettina Knudsen præsenterede bestyrelsens forslag til budget for 2017

Generalfrosamlingen godkendte budgettet.

 

Ad. 5. Behandling af vedtægts ændringer klik på linket for at se ændringsforslaget Vedtægter for Bolbro Gymnasterne 2017 (1)

Forslaget godkendt

Kommentarer ved godkendelse:

Bestyrelsen har noteret, at der ytres omkring, at instruktører har stemmeret til generalforsamling.

Der kommenteres på at der i paragraf 9 stå: ”April måned” i stedet for maj måned, når generalforsamlingen ofte afholdes i maj…

Det præciseres, hvordan man kan, og har ret til, at bruge sin stemmeret. Se paragraf 9.

 

Ad. 6. Valg af sekretær

Nuværende sekretær Christina Nielsen modtager ikke genvalg, blandt 3 opstillere til posten (Katja Kok, Rikke Neess Pedersen, Kenneth Arndal) vælges Katja Kok ved skriftlig afstemning

 

Ad. 7. Valg af kasserer

På valg er Bettina Knudsen, som modtog genvalg.

 

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlem

På valg er Jens Jermiin Rasmussen, som modtog genvalg.

 

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Opstillere til posterne: Karen Nielsen (opstiller til genvalg), René Jespersen (opstiller til genvalg), Kenneth Arndal, Rikke Neess Pedersen.

Karen Nielsen og Rikke Neess Pedersen valgt ved skriftlig afsteming

 

Ad. 9a. Forslag om træneruddannelse og fornyelse af Klaus Hansen.

Det kunne være en kvalitet, hvis der i foreningen kunne være en fælles rød tråd for trænerne, hvor den gode kultur der er blandt trænerne kan udbredes.

Hvordan byder man nye trænere velkommen?

Hvad kan vi gøre i foreningen for at vedholde det engagement der er i trænertruppen?

Bestyrelsen:

Næste år vil foreningen forsøge at lave en større integration mellem mikro, mini, junior og senior.

Samtidig er det svært at rekruttere trænere.

Der kommenteres:

Det kunne være en god idé med en rød tråd, både på trænersiden og på gymnastsiden. Det kunne være en god idé, hvis der kunne være trænere fra mikro der også var tilstede ved minitrænere, minitrænere der kunne deltage i juniortræninger osv. Det samme med gymnasterne: At sidste-års mikropiger ind i mellem træner med minipigerne, at sidste-års minipiger ind i mellem træner sammen med juniorpigerne osv .

Det er ikke kun talenterne der skal dyrkes, det er vigtigt, at alle gymnaster tilgodeses.

 

Ad. 10: Valg af revisor.

Nuværende revisionsfirma RSM plus bliver genvalgt

 

Ad. 11. Eventuelt.

Der ledes efter egnede steder, hvor der kan trænes rytme. Det er svært at finde et sted der er stort nok, og hvor foreningen kan være med økonomisk. Der er mange krav til et sådant lokale; størrelse, ikke betongulv, pris osv.

Man kunne undersøge om der er plads og mulighed på Marienlystcenteret.

Der spørges ind til spejle på Vestre Skole. De er på vej!

Kan der gøres noget ved garderoben i idrætshallen? Eventuelt sætte garderober op. Der arbejdes på sagen. Det er besluttet, at der skal sættes garderober op.

Der et spørgsmål i forhold til at OGF har valgt at lave et juniormixhold. Er der et samarbejde mellem OGF og Bolbro i forhold til det? Og hvordan forholder foreningen sig til det?

Der er ikke et egentligt samarbejde mellem OGF og Bolbro, men der vil være et koordineringsmøde i forhold til træningstider.

Der spørges ind til trænertruppen og fordeling af trænere næste år. Der holdes møde med trænerne næste uge, og så snart det hele er på plads meldes der ud.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Bolbrogymnasterne.