Generalforsamling 17. april 2018

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – 17. april 2018

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

 

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Dirigent: Thomas Hestelund

Referent: Rikke Neess Pedersen til kl. ca. 21.00, herefter Helle Bygholm Jensen.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning for 2017.

Beretning aflægges af formand Lars Thygesen. Vanen tro har man deltaget i mange konkurrencer i 2017 med hold i alle rækker. Der har været deltagelse i FM, forbundsmesterskaberne, DM, Bernscup og Roskilde Gymbattle. Desværre var det på grund af den nye konkurrencestruktur ikke muligt at deltage ved Springcup i Silkeborg, hvilket der ellers er tradition for.

Særligt de fine resultater i året 2017 med deltagelse i DM i fra både mikro- og minirækken fremhæves. Det blev til en 4. plads til mikroerne og en 2. plads til minierne med 0,05 point til pigerne fra Greve, der sluttede på 1. pladsen. Ligeledes blev i alt 6 bolbrogymnaster udtaget til landholdsbruttotrupperne frem mod EM i Portugal i oktober 2018. Der er udtaget tre gymnaster til juniortruppen og tre gymnaster til seniortruppen. Det er en del af foreningens strategi, at blande sig i topstriden ved nationale konkurrencer i alle rækker.

Der har været succes med at få etableret et træningsfællesskab mellem seniorer fra Bellingegymnasterne, OGF og Bolbrogymnasterne. Bellinge og Bolbro stiller i samarbejde med hold til forårets konkurrencer.

 

Ad. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2017.

Fremlægges af kasserer Bettina Knudsen. Der er fortsat en sund økonomi i foreningen. Medlemstallet er justeret lidt. Der er som noget nyt i år etableret et hold for voksne erfarne gymnaster – Lækre stænger. Egenkapitalen er steget en smule i 2017 på trods af, at der ikke blev afholdt så mange store stævner. Det er aktuelt meget svært at få træningstider i Odense Kommunes faciliteter. Man ønsker som forening af have midler til at indkøbe redskaber, såfremt der bliver behov for/mulighed for træning i andre lokaler. Vi har allerede nu et rytmegulv liggende på Vestre skole.

I forhold til evt. indkøb af træningsudstyr diskuteres mulighederne for at udnyttet brand’et ”Bolbrogymnasterne” til at opnå sponsoraftaler med firmaerne. Der er næsten monopollignende tilstande på markedet i og med, at der er krav til, hvilket udstyr der benyttes til konkurrencer og behov for at have det samme udstyr til træning. Bestyrelsen taget forslaget med i overvejelserne i forbindelse med nyanskaffelser. Bestyrelsen opfordres til at søge 2:1-puljen ved Odense Kommune evt. i samarbejde med de øvrige gymnastikforeninger og Odense Idrætshal i forbindelse med nyanskaffelser.

 

Ad. 4. Budgetforslag for 2018.

Fremlægges af kasserer Bettina Knudsen. Budgettet for 2018 lægger sig tæt op af resultatet for 2017 og godkendes.

 

Ad. 5. Vedtægtsændringer 

Punktet udgår idet forslaget til vedtægtsændringer er udarbejdet efter et sæt gamle vedtægter, der desværre ikke var opdateret på hjemmesiden. Bestyrelsen vurderer på et af de kommende møder, om man skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få gennemført vedtægtsændringer, eller om man skal afvente næste ordinære generalforsamling.

 

Ad. 6. Valg af formand – på valg er Lars Tygesen, som modtager genvalg.

Lars er eneste kandidat og vælges.

 

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er Martin Méchali, som modtager genvalg.

Martin er eneste kandidat. Der spørges, i henhold til det valgoplæg Martin har rundsendt, ind til status i forhold til at finde en sportslig ansvarlig. Der har været to interesserede kandidater, og man er i proces med den ene i forhold til en aftale. Tanken er at den sportslig ansvarlige skal sikre en rød tråd gennem den gymnastiske udvikling mellem holdene og have en rådgivende funktion for trænerne på de forskellige hold.

Martin vælges.

 

Ad. 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år – på valg er Rikke Neess og Karen Nielsen, som begge modtager genvalg.

Karen og Rikke er de eneste kandidater og vælges.

 

Ad. 9. Valg af revisor.

Det besluttes at opretholde aftalen om revision med revisionsfirmaet Beierholm.

 

Ad. 10: Eventuelt.

Der stilles forslag om at man arbejder videre med at få etableret skabe/hylder til opbevaring af tasker og tøj i arealet lige udenfor Springcentret. Det kan være en mulighed at søge penge via 2:1-puljen.

Vi diskutere trænersituationen. Der kommer flere piger hjem fra efterskole, som tiltænkes en rolle i foreningen. Der er afsat midler til deres uddannelse. Der er desværre flere tilfælde, hvor forældre diskuterer deres barns placering på hold eller udtagelse til konkurrencer med trænerne. Som bestyrelse ønsker vi at beskytte vores trænere i forhold hertil. Det er derfor vigtigt, at der altid er en ansvarig voksen omkring et hold. Vi har tidligere haft kontaktpersoner fra bestyrelsen tilknyttet de enkelte hold. Der har ikke været nogen henvendelser og en udfordring er også, at man som bestyrelsesmedlem ikke er tilstede ved træningerne. Vi diskuterer muligheden for at have en forælderkontaktperson på hvert hold til at filtrere nogle af de henvendelser, der kommer til vores trænere. Vi er som voksne tilknyttet foreningen forpligtede til at sikre ordentlige forhold for vores trænere som led i fastholdelsesstrategi.

Der opfordres til øget samtræning på tværs af hold. Lige nu er træningstiderne lagt således at mikro og mini og mini og junior en gang om ugen er i hallen på samme tid. Det er bestyrelsen holdning, at et samarbejde mellem hold skal være trænerdrevet, og at det skal give mening i forhold til den gymnastiske udvikling, måske ikke bare i denne sæson men på sigt. Foreningen er udfordret af, at konkurrencesæsonen er væsentlig længere end den tidligere har været, hvilket øge fokus mod eget holds præstation meget tidligt i sæsonen. Der har i år været et meget givtigt samarbejde mellem junior 1, junior 2 og mini 1, hvor mini’erne også har stillet med gymnaster til juniorhold, således at alle juniorer i en ellers smal juniortrup har kunnet komme i konkurrence.

Der stilles forslag om at øge antallet af medlemmer i bestyrelsen. Der opfordres også til, at man opretter et sponsorudvalg og i det hele taget gennem oprettelse af ad hoc-udvalg får flere forældre aktiveret i foreningen.

Der gøres opmærksom på, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt. Bestyrelsen opfordres til at rundsende indkaldelse via Conventus og evt. indskrive dette i evt. nye vedtægter samt at rundsende evt. indkomne forslag i god tid før generalforsamlingen.

Bestyrelse opfordres til ved udarbejdelse af et nyt forslag til vedtægtsændringer at præcisere, hvorvidt et budgetforslag skal godkendes eller blot fremlægges.

Der stilles forslag om at overgå til månedlig betaling via Conventus og faste aftaler om opkrævning vha kreditkortoplysninger.

Herfra er Helle referent:

Etablering af et sponsorudvalg blev drøftet. Heinz og Jens tager den videre dialog om dette.

Trænerudvikling blev drøftet.
Det blev nævnt, at man skal være obs på, at der næste sæson ser ud til at blive mange unge trænere, og der blev snakket frem og tilbage om, at de ikke må få pålagt sig for stort et ansvar (at der skal være en voksen med det overordnede ansvar) samt at de skal have mulighed for at blive tilstrækkeligt påklædt til opgaven.
Desuden blev der udtrykt bekymring for, at Bolbrogymnasternes succes i flere rækker stort set kan tilskrives en enkelt træner, og hvad der bliver gjort for at sikre, at vi fremadrettet har dygtige trænere, der fortsat kan udvikle gymnaster på højeste niveau. Bestyrelsen svarede, at de har stort fokus på dette, men at det er overordentligt svært at tiltrække nye trænerkapaciteter, og vi derfor må fokusere på at videreuddanne de trænere, vi har. Desuden fortalte de, at klubben tidligere har været i situationer, hvor der var frygt for niveauet, fordi store trænerkapaciteter stoppede, men at der altid har vist sig nye dygtige trænere til at tage over og træde i karakter.

Der blev udtrykt stor anerkendelse af det arbejde, der udføres i bestyrelsen generelt.

Kiropraktor Martin Juulager tilbød et samarbejde med foreningen. Han vil gerne stille gulvplads til rådighed til ekstra rytmetræninger. Han kan ikke tilbyde plads til et fuldt rytmegulv, men tilstrækkelig plads til, at der i vidt omfang kan øves rytme og momenter. Desuden vil han gerne indgå et sponsorat, hvor han (og evt. Louise Bjørnskov, der også arbejder i klinikken) tilbyder behandling til foreningens gymnaster til en favorabel pris. Martin og bestyrelsen taler videre om dette.

Endelig blev der opfordret til, at man tegner en sundhedsforsikring og lader sin børn være omfattet af denne, da det kan være rigtig godt givet ud i forhold til eventuelle behov for skadesbehandling.

 

Odense d. 30. April 2018

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Bolbrogymnasterne.