Generalforsamling 22. juni 2021

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – Afholdt i Odense Kultur og Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 Odense V – 22. juni 2021

Velkomst ved formand Lars Thygesen.

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Jakob Baunsgaard er valgt som dirigent, referent er Marie Zoffmann

Gennemgang af det formelle: Generalforsamlingen er lovlig. (Mindre detalje er at generalforsamlingen er udskudt/ flyttet pga. Corona-restriktioner), men den er varslet rettidig, og datoen har været offentliggjort på klubbens hjemmeside. Ifølge vedtægterne er dette det eneste sted det skal offentliggøres.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der tages referat, som vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. Såfremt der kommer afstemninger, vil de blive gjort skriftligt.

Regnskabet er klar og modtaget i tide fra Beierholm, og der har ikke været pre-forespørgsler.

Ad. 2. Formandens beretning for 2020.

Det har været et meget specielt år på mange måder. Der var fuld knald på alle foreningens aktiviteter i første halvdel af året og flere hold deltog også i konkurrencer i løber af januar og februar. Der var også fine landsholdsudtagelser.

Efter nedlukning, lykkedes det at komme godt igennem sæsonen, takket være flotte initiativer med både online og udendørs træning.

Det har været en udfordrende og svær sæson med skiftende retningslinjer, som hele tiden skulle overholdes. Flot kommet igennem.

Formandens beretning godkendes.

Ad. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2020.

Kasserer (Bettina B. Knudsen) gennemgår regnskabet med kommentarer til diverse poster.

  • Færre indtægter pga. færre medlemmer (voksne)
  • Højere tilskud fra kommunen pga. Coronatilskud
  • Udgifter til stævner er lavere, da der ikke har været afhold mange stævner i dette år.
  • Godtgørelser = alle trænere har fået godtgørelse i hele året.
  • Fragt = frugt Og forplejning til børnehold
  • Der er indkøbt spejle til Vestre Skole
  • De fleste udgifter er lavere end 2019, pga. få aktiviteter i sæsonen.

Ad. 4. Budgetforslag for 2021.

Budget gennemgås mundtligt. Det forventes at budgettet går i nul med 730.000 kr i indtægter og 730.00 kr i udgifter.

Budget godkendt.

Ad. 5. Indkomne forslag

Formanden har ikke modtaget forslag

Ad. 6. Valg af kasserer (2 år)

Bettina Knudsen er genvalgt.

Ad. 7. Valg af sekretær (2 år)

Bestyrelsesmedlem (Claus Vang Thorsen) modtager ikke genvalg

Stefan Bjørnskov Høegh stiller til valg – Stefan Bjørnskov Høegh vælges

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

Bestyrelsesmedlem (Jens Jermiin Rasmussen) modtager genvalg – Jens Jermiin Rasmussen genvælges

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Suppleanter (Karen Nielsen og Kenneth Arndal) begge modtager genvalg – Karen Nielsen og Kenneth Arndal genvælges.

Ad. 10. Valg af revisor.

Klubben bruger Beierholm. Det vurderes, at det ikke kan gøres billigere.

Revisor Beierholm genvælges.

Ad. 11: Eventuelt.

Ros til alle trænere – kreativt og flot arbejde med træningen.

Gennemgang af antallet af gymnaster inddelt på aldersgrupper

Spørgsmål omkring strategi for rekruttering af nye gymnaster – Snak om dette emne og bestyrelsen forventer ikke, at det bliver svært at få de mindste børnehold fyld op.

Opfordring omkring kommunikation på de enkelte hold og på tværs af alle grupper. Diskussion og konstruktiv snak om kommunikation interne i klubben og ud til børn og forældre.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Bolbrogymnasterne.