Generalforsamling 21. april 2022

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – Afholdt i Odense Kultur og Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 Odense V – 21. april 2022

Velkomst

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Katja Kok er valgt som dirigent, referent er Marie Zoffmann

Gennemgang af det formelle: Generalforsamlingen er lovlig. Den er varslet rettidig, og datoen har været offentliggjort på klubbens hjemmeside. Ifølge vedtægterne er dette det eneste sted det skal offentliggøres.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der tages referat, som vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. Såfremt der kommer afstemninger, vil de blive gjort ved håndsoprækning.

Regnskabet er klar og modtaget i tide fra Beierholm, og der har ikke været pre-forespørgsler.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning for 2021 ved Martin Méchali.

2021 et år præget af Corona (igen). To nedlukninger og dermed svære forhold for gymnastikken.

Konkurrencer i 2021 var begrænset til senior DM samt enkelte andre konkurrencer – herunder en (subjektiv) udtagelse til junior NM. Her blev Bolbrogymnasterne udtaget sammen med Greve.

Vi havde gymnaster, som skulle have deltaget til det udsatte DM, men også dette blev slugt af Coronaen.

Vores instruktører har gjort en fremragende indsats med at holde formen vedlige hos gymnasterne både online og med udendørstræning. En stor tak til dem.

Ligeledes en stor tak til forældre og ikke mindst gymnaster for at holde motivationen i svære tider, hvor man lige pludselig ikke kunne være i hallen. Mange online træninger.

Det er lykkedes at holde medlemstallet nogenlunde intakt trods de svære forhold. Der er kommet mange nye ind nu i 2022. Det har været svært at have vores bobler-/breddehold.

Selvom beretningen går på 2021, så er det jo svært at komme udenom, at vi nu er i gang igen.

Vi har haft alle hold i konkurrencer. Generelt går det godt, men det er tydeligt, at det er blevet mere tæt i toppen og vi kan ikke som udgangspunkt regne med medaljer hver gang. Vi skal holde fast hvis målsætningen om at være med i medaljekampen i alle aldersgrupper skal holde.

En enkelt præstation skal lige fremhæves: Juniorpigernes NM deltagelse som endte med en 4. plads. Nr. 2 på bane og rytme. Nr. 1 på de to tilsammen.
Der er indgået samarbejde med Gymnastic Academy, samt Silkeborg P&D, Sorø Efterskole, Randers Gymnastiske Forening om en Gymnastik Cup i stil med Power Tumbling’s Power Series. Første Spring Cup Odense afholdes 6. juni 2022.

Vi ser nu frem til mere normaliserede forhold og et fortsat forår med de forventede konkurrencer samt en træningssituation, der også ligner noget vi husker fra to år tilbage.

Samtidig er vi dog meget bevidste om, at nedlukninger ikke nødvendigvis hører fortiden til, og at de kan dukke op igen i efteråret. Hermed tak for et fint men også udfordrende år 2021.

Formandens beretning godkendes.

Ad. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2021.

Kasserer (Bettina B. Knudsen) gennemgår regnskabet med kommentarer til diverse poster.

 • Et regnskab præget af få aktiviteter
 • Alle fik ½ kontingent i foråret 2021 pga. Corona nedlukning
 • Ingen breddehold i foråret.
 • Efteråret 40-50 nye torsdagsgymnaster + ”mange til lege på redskaber”
 • Voksenhold i gang igen
 • Kommunalt tilskud er ikke tildelt endnu, da kommunen har fået nyt system
 • Flere sponsorer er faldt fra under Corona
 • Ingen store udgifter til noget
 • Overskud på 33.424kr
 • Færre udgifter pga nedlukning og derved færre aktiviteter.
 • Udgifter i alt 379.957kr

Året 2021 afsluttes med en egenkapital på 226.397kr

Ingen spørgsmål eller kommentar til regnskabet – Regnskabet godkendes

Ad. 4. Budgetforslag for 2022.

Budget gennemgås mundtligt. Det er et optimistisk budget med 5000kr i underskud og med 625.000kr indtægter og 630.000kr i udgifter.

Budgettet er lavet i fællesskab i bestyrelsen med udgangspunkt i 2019, som er det seneste år ikke præget af Corona-nedlukning.

Der håbes på at tilskuddet fra kommunen bliver lidt højere.

Budgettet godkendes.

Ad. 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag

Ad. 6. Valg af formand (2 år)

Formand (Lars Thygesen) modtager ikke genvalg – Stefan Tue Bjørnskov Høegh stiller til valg – Stefan Bjørnskov Høegh vælges.

Stefans motivation for at stille op til formandsposten er følgende:

Arbejder i sit daglige virke meget med frivillige og håber at kunne overføre sine erfaringer til arbejdet med klubben.

Optimering af struktur omkring kommunikation, tilmeldinger og koordinering af aktiviteter.

Kender til at arbejde sammen med organisationer (som GymDanmark) og vil gå i dialog med dem og stille krav til dem som samarbejdspartner.

Bestyrelsen og dens arbejde skal være understøttende for trænere og gymnaster, gerne med mere involvering af trænere og evt. senior-gymnaster.

Vil arbejde på at skabe bedre samarbejde trænerne i mellem, og derved opnå en synergi, der kommer både trænere og gymnaster til gode.

Målsætningen er stadig at være med i toppen og kunne deltage i medaljekampen i alle aldersgrupper.

Derudover skal samarbejdet med ’Gymnastic Academy’ om Spring Cup aktiveres og modnes til at blive stabilt og gensidigt.

Bestyrelsen og foreningen takker Lars Thygesen for et godt formandskab og hans mangeårige arbejde for klubben.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlem (1 år)

Bestyrelsesmedlem (Martin Méchali) modtager genvalg – Martin Méchali genvælges

Ad. 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Suppleanter (Karen Nielsen og Kenneth Arndal) begge modtager genvalg – Kenneth Arndal genvælges som 1. suppleant og træder ifølge vedtægterne ind som sekretær, i stedet for 1. suppleant, da sekretæren er blevet valgt til formandsposten.

Til posten som 1. suppleant opstiller Karen Nielsen og Camilla Larsen – Camilla Larsen vælges.

Det vælges ikke en 2. suppleant, da vedtægterne ikke forskriver dette.

Bestyrelsen og foreningen takker Karen Nielsen hendes mangeårige arbejde for klubben.

Ad. 9. Valg af revisor.

Klubben bruger Beierholm. Det vurderes, at det ikke kan gøres billigere.

Revisor Beierholm genvælges.

Ad. 10: Eventuelt.

Jørgen får som altid ordet og fortæller om klubbens historie.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Bolbrogymnasterne.