Generalforsamling 27. april 2023

Referat af generalforsamling i Bolbrogymnasterne – Afholdt i Odense Kultur og Idrætshus, Stadionvej 50, 5200 Odense V – 27. april 2023

Velkomst

Ad. 1: Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent  Jacob Baunsgaard og valg af referent – Marie Zoffmann

Gennemgang af det formelle: Generalforsamlingen er lovlig. Den er varslet rettidig, og datoen har været offentliggjort på klubbens hjemmeside. Ifølge vedtægterne er dette det eneste sted det skal offentliggøres.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der tages referat, som vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. Såfremt der kommer afstemninger, vil de blive gjort ved håndsoprækning.

Regnskabet er klar og modtaget i tide fra Beierholm, og der har ikke været pre-forespørgsler.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning for 2023 ved formand Stefan Tue Bjørnskov Høegh

2022 blev et år uden Covid-19 nedlukning og restriktioner på samme måde som i det foregående år.

Klubbens hold leverede mange fine resultater ved forårets konkurrencer:

Micro-piger 1 vandt guld og Micro-piger 2 vandt bronze i første division Talentrækken Region Vest.

I Aspirantrækken blev Micro-piger 3 (stjerneholdet/AMiP) nummer 2 meget tæt på Svendborg, der vandt rækken.

Juniorpiger i DK-serien blev nr. 3 til 2. runde.

Minipigerne blev nr. 2 til DM i Aalborg.

Juniorpigerne i Liga-serien blev nr. 3 til DM.

Seniordamerne blev nr. 2 

Juniorpigerne fik en flot 4-plads til de Nordiske Juniormesterskaber i Randers, på trods af en meget dårlig trampet runde.

Generelt gode placeringer i mange rækker.

Foreningen, i samarbejde med Gynmastic Academy fik afholdt et flot første SpringCup Odense stævne med ca. 100 deltagere i begge discipliner og ser frem til at gentage succesen nu til sommer.

2022-2023 sæsonen er startet rigtigt godt, vi har fået godt gang i seniordame miljøet, hvor der i denne sæson er 18 damer (mod 10 sidste sæson) på holdet (inkl. Efterskolegymnaster).

På vores yngste hold, Piger på Spring, er der fyld på holdet med 70 gymnaster og 10 unge trænerpiger. Vi mangler dog stadig “Covid “-årgangene.

Efteråret 2022 bød på Europamesterskaberne i Luxembourg, hvor vi havde henholdsvis 6 gymnaster på juniorpigelandsholdet, der vandt guld, 1 gymnast og to trænere på juniormixlandsholdet, der også vandt guld og 2 gymnaster på seniordamelandsholdet, der vandt bronze. Rigtig flotte resultater.

Formandens beretning godkendes.

Ad. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2022.

Kasserer (Bettina B. Knudsen) gennemgår regnskabet med kommentar til diverse poster.

  • Et regnskab hvor vi kan se at der er gang i mange aktiviteter og konkurrencer igen
  • Der var budgetteret med et underskud på 5.000kr og det endte på et underskud på 4.572kr, så det er meget godt ramt.
  • Likviditets beholdning ved året udgang var 363.564kr
  • Der var skyldige poster på 161.864kr, da der mangler at blive betalt løn og vederlag til trænere, som udbetales i januar/februar.
  • Indtægter fra kontingent er næsten fordoblet pga. mange gymnaster i denne sæson
  • Tilskud fra kommunen på 45.694kr som kommer blandt andet fra morgentræning med sportsklassen fraProvstegaardskolen. 
  • Der forventes også et tilskud fra kommunen på 135 kr pr gymnast i den kommende sæson.
  • Udgifterne til gymnastik er fordoblet i forhold til forrige sæson, igen grundet fuldt konkurrenceprogram og mange aktiviteter i klubben.

Året 2022 afsluttes med en egenkapital på 221.825kr

Ingen spørgsmål eller kommentar til regnskabet – Regnskabet godkendes

Ad. 4. Budgetforslag for 2023.

Budget gennemgås mundtligt. Det er et optimistisk budget med 5000kr i overskud og med 695.000kr indtægter og 700.000kr i udgifter.

Der forventes større udgifter til redskaber og trænertøj, samt kursus til de unge trænerpiger.

Budgettet er lavet i fællesskab i bestyrelsen med udgangspunkt i 2022

Budgettet godkendes.

Ad. 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslagBestyrelsen har selv forslag:

Karen Agerholm Nielsen er blevet æresmedlem, dette skete til sidste års lokalopvisning, og skal blot føres til protokol.

Det foreslås at klubbens tidligere formand Lars Tygesen, til næste lokalopvisning 2024, gøres til æresmedlem. Dette vedtages.

Ad. 6. Valg af kasserer (2 år)

Kasserer (Bettina Bjørnskov Knudsen) modtager genvalg Bettina Bjørnskov Knudsen genvælges.

Bettina pointerer at dette er den sidst valgperiode, og opfordre Camilla til at overtage posten om 2 år.

Ad. 7. Valg af sekretær (2 år)

Sekretær (Kenneth Arndal) modtager genvalg – Kenneth Arndal

Suppleant nr 1 (Camilla Larsen) modtager genvalg  Camilla Larsen genvælges

Suppleant nr 2 – Cecillie Engberg stiller på og hun vælges.

genvælges.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlem (2år)

Bestyrelsesmedlem (Jens Jermiin Rasmussen) modtager genvalg – Jens Jermiin Rasmussen genvælges.

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Suppleant nr 1 (Camilla Larsen) modtager genvalg  Camilla Larsen genvælges

Suppleant nr 2 – Cecillie Engberg stiller op og hun vælges.

Ad. 10. Valg af revisor.

Klubben bruger Beierholm. Kassereren vurderer at hun er tilfreds.

Revisor Beierholm genvælges.

Ad. 11: Eventuelt.

Jørgen får som altid ordet og roser klubben for det gode børneog ungdomsarbejde og den flotte lokalopvisning med meget højt niveau.

God snak om klubbens fremtidsplaner og fastholdelse af klubbens profil. Det er nice-klub der holder fast i at konkurrence er i fokus.

Trivsel, metal sundhed og aldersrelateret træning er et emne som er meget oppe i tiden og der bliver mindet om at der er vigtigt for klubben, at dette indtænkes i træningsmiljøet.

Klubben holder fast i at bredde-gymnastik kun tilbydes til de yngste gymnaster, da de er tragten ind på konkurrenceholdene.

Der er i klubben fokus på at finde gode trænere og instruktører til den kommende sæson, og hjælpe de unge piger til at udviklesig som trænere.

Nyt kommunikationssystem er blevet testet af Mini-truppen i denne sæson, og det forventes at det i den kommende sæson skal implementeres på alle hold.

Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på generalforsamlingen afholdt den 27/4-2023

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Bolbrogymnasterne.