Dagsorden generalforsamling 24/4-2019

Onsdag den. 24. april 2019, afholder Bolbrogymnasterne ordinær generalforsamling i Odense kultur og Idrætshus – Stadionvej 50 – 5200 Odense N – indgang K. Kl. 19,00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2018
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2018.
 4. Budgetforslag for 2019.
 5. Forslag og evt. vedtægtsændringer skal være formand Lars Tygesen i hænde senest d. 10/4-2019 på mail:    larsrenetygesen@gmail.com
 6. Valg af sekretær – på valg er Katja Kok som ikke modtager genvalg. Claus Wang Thorsen opstiller til posten.
 7. Valg af kasser – på valg er Bettina Knudsen som modtager genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er Jens Jermiin Rasmussen som modtager genvalg.
 9. Valg af suppleanter for 1 år- på valg er Rikke Nees, som ikke modtager genvalg og Karen Nielsen som modtager genvalg.
  Kenneth Arndal opstiller til posten.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Bolbrogymnasterne.