Generalforsamling 2021

DATOEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER SAT. Vi afholder – grundet Coronasituationen – årets generalforsamling forskudt i forhold til de, i vedtægterne udstukne regler. Datoen er sat til tirsdag den 22/6-2021 kl. 19.30. Sted er Stadionvej 50, 5200 Odense V – Indgang H

Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt pr. mail til formand Lars Tygesen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling – altså den 8/6-2021. Mailadresse til forslag: larsrenetygesen@gmail.com

Bolbrogymnasterne afholder ordinær generalforsamling i Odense kultur og Idrætshus – Stadionvej 50 – 5200 Odense N – mødelokale angives senere.

Dagsorden er som følger

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af kasserer – på valg er Bettina Knudsen, Bettina modtager genvalg
 7. Valg af sekretær – på valg er Claus Vang Thorsen, Claus modtager ikke genvalg
 8. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg er Jens Jermiin Rasmussen, Jens modtager genvalg
 9. Valg af 2 suppleanter – på valg er Karen Nielsen og Kenneth Arndal, begge modtager genvalg
 10. Valg af revisor – valg hvert år
 11. Evt.