Generalforsamling 2022

DATOEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER SAT. Vi afholder årets generalforsamling i forhold til de, i vedtægterne, udstukne regler. Datoen er sat til torsdag den 21/4-2022 kl. 19.30. Sted er Stadionvej 50, 5200 Odense V – mødelokale på førstesalen ved INDGANG F – oven på gymnastiksalen.

Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt pr. mail til formand Lars Tygesen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling – altså den 7/3-2022. Mailadresse til forslag: larsrenetygesen@gmail.com

Dagsorden er som følger

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand – på valg er Lars Tygesen, Lars modtager IKKE genvalg
  7. Valg af bestyrelsesmedlem – på valg er Martin Mechalí, Martin modtager genvalg
  8. Valg af 2 suppleanter – på valg er Karen Nielsen og Kenneth Arndal, begge modtager genvalg
  9. Valg af revisor – valg hvert år
  10. Evt.